Algemene Voorwaarden PDF Print E-mail

 

Algemene Voorwaarden  (AV De Jong 2004) met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Milieu- Adviesburo De Jong, hierna te noemen De Jong

1. Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van elke door De Jong uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten en zaken, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen De Jong en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. Zou blijken dat één of meer van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onaangetast. Voor de door De Jong te verrichten ingenieurswerkzaamheden is de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 1998 (hierna RVOI) van toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de RVOI met eventuele bijlagen te kennen. De RVOI ligt ter inzage op het kantoor van De Jong te Achlum.

2. Offertes of aanbiedingen

Alleen een door De Jong uitgebrachte schriftelijke offerte of aanbiedingen kunnen gedurende één maand na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven. Andere offertes of aanbiedingen, zoals mondeling en telefonisch uitgebracht, zijn vrijblijvend en binden De Jong niet. Een offerte of aanbieding wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte of aanbieding geldende wet- en regelgeving.

3.Tarieven en betaling

De Jong is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tariefswijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

De Jong dient haar declaraties in volgens het overeengekomen termijnschema. Indien geen termijnschema is overeengekomen, dan dient De Jong haar nota’s elke twee weken in, voor de in de voorafgaande periode verrichte werkzaamheden. Betaling van nota’s dient binnen veertien dagen na dagtekening te geschieden, bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan De Jong een rente verschuldigd ter grootte van 2 % boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande nota. Indien De Jong, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd die De Jong moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

4. Niet toerekenbare omstandigheden.

Alle in de Wet genoemde en door jurisprudentie ontwikkelde onvoorziene omstandigheden ontslaan, voor zover één of meer daarvan zich voordoen, De Jong aanstonds uit haar verplichtingen.

5. Samenwerking met derden

Indien De Jong, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de RVOI, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal De Jong voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover De Jong deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan De Jong te verstrekken gegevens. Indien De Jong in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal De Jong voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens De Jong aansprakelijk is.

6. CAR-verzekering

Om te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 lid 8 van de RVOI, doet De Jong de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich De Jong als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

7. Werkzaamheden in het veld

Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor De Jong, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.

Tevens geldt dat De Jong niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij De Jong in dienst aanwezig personeel. Opdrachtgever zal De Jong vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

8. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van De Jong komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door De Jong geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden. De door De Jong vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoek)rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever dient De Jong te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die zijn gebaseerd op die (onderzoek)rapporten. De Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan de opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel.

9. Milieukundig bodemonderzoek


Indien de opdracht inhoudt dat De Jong milieukundig bodemonderzoek verricht, is artikel 16 van de RVOI steeds van toepassing, met dien verstande dat De Jong jegens de opdrachtgever en jegens derden niet aansprakelijk is voor bodemverontreinigingen die uit later onderzoek blijken aanwezig te zijn. De opdrachtgever vrijwaart De Jong voor aanspraken van derden ter zake.

10. Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat De Jong toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan De Jong alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht, volgens opdracht, daadwerkelijk heeft gehouden.

11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van De Jong onder de RVOI is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van De Jong wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van De Jong met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de RVOI beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de RVOI tot de opdrachtsom tot een maximum van € 500.000,00.

12. Geheimhouding

De opdrachtgever en De Jong zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

13. Personeel

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van De Jong geen bij De Jong in dienst zijnd personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

14. Goedkeuring gegevens

Door De Jong aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

15. Annulering en verzuim

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever verbeurt deze aan De Jong een bedrag overeenkomende met 15 procent van de overeenkomst, onverminderd het recht van De Jong op vergoeding van de door haar geleden schade, kosten en interesten.

De opdrachtgever wordt geacht zonder andere aanzegging in verzuim te zijn op het tijdstip dat hij in staat van faillissement bevindt of in surseance en bij stillegging of liquidatie van de onderneming (voor zover de onderneming opdrachtgever is) of bij overlijden van de opdrachtgever.

16. Bevoegdheid rechter/arbiters

In afwijking van artikel 18 van de RVOI geldt dat een eventueel geschil aangaande ingenieurswerkzaamheden dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, Nederlands recht van toepassing is, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

17. Tot slot

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de AV De Jong 2004.

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:49